Widget HTML #1

Senarai Generasi Salafush Shaleh

 


Wafat tahun 1 - 100 H (636 - 735 M)

Masruq  bin al-Ajda' (1 - 62/63 H), 63 tahun 

Said bin al-Musayyib (15 - 94 H), 75 tahun

Urwah bin az-Zubair (29 - 94 H), 67 tahun

Said bin Jubair (46 - 95 H), 49 tahun

Wafat tahun 101 - 200 H

Umar bin Abdul Aziz (61 - 101 H), 39 tahun

Amir bin Syarahil (21 - 103 H), 79 tahun

Thawus bin Kaisan (23 - 106 H), 83 tahun

Al-Hasan al-Bashri (21 - 110 H), 89 tahun

Al-Imam az-Zuhri (51 - 124 H), 73 tahun

Ayyub as-Sakhtiani (68 - 131 H), 63 tahun

Sulaiman bin Mihran - al-A'masy (61 - 148 H), 87 tahun

Al- Imam Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit (80 - 150 H), 70 tahun

Abdurrahman bin Amr al-Auza'i (88 - 157 H), 69 tahun

Syu'bah bin al-Hajjaj - Amirul Mukminin dalan Hadits (82 - 160 H), 77 tahun

Sufyan ats-Tsauri (77 - 161 H), 84 tahun

Hammad bin Salamah (91 -167 H), 76 tahun

Al-Laits bin Sa'ad (73 - 175 H), 102 tahun

Hammad bin Zaid (98 - 179 H), 81 tahun

Malik bin Anas - Imam Dar al-Hijrah (93 - 179 H), 86 tahun

Abdullah bin Mubarak (118 - 181 H), 63 tahun

Al-Fudhail bin Iyadh (107 - 187 H), 80 + tahun

Waqi' bin Al-Jarrah (129 - 197 H), 68 tahun

Sufyan bin Uyainah (107 - 198 H), 91 tahun

Abdurrahman bin Mahdi (135 - 198 H), 63 tahun

Yahya bin Said al-Qaththan (120 - 198 H), 78 tahun


Wafat tahun 201 - 300 H

Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (150 - 204 H), 54 tahun

Yazid bin Harun al-Wasithi (118 - 206 H), 89 tahun

Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam (157 - 224 H), 67 tahun

Yahya bin Ma'in (158 - 233 H), 75 tahun

Ali bin al-Madini (161 - 234 H), 73 tahun

Ishaq bin Rahawaih (161 - 238 H), 77 tahun

Ahmad bin Hambal (164 - 241 H), 77 tahun

Muhammad bin Ismail al-Bukhari (194 - 256 H), 62 tahun

Muslim bin Hajjaj (204 - 261 H), 57 tahun

Abu Dawud as-Sijistani Sulaiman bin al-Asy'ats (202 - 275 H), 73 tahun

Abu Hatim ar-Razi (195 - 277 H), 82 tahun

Ibnu Majah (209 - 273 H), 64 tahun

Abu Isa at-Tirmidzi (210 - 279 H), 69 tahun

Ibnu Abi Dunya (208 - 281 M), 73 tahun

Ibrahim bin Ishaq (198 - 285 H), 87 tahun

Wafat tahun 301 - 400 H

Abu Abdurrahman an-Nasai (215 - 303 H), 88 tahun

Muhammad bin Nashr al-Marwazi (202 - 294 H), 92 tahun

Muhammad bin Jarir ath-Thabari (224 - 310 H), 86 tahun

Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah (223 - 311 H), 88 tahun

Imam ath-Thabarani (260 - 360 H), 100 tahun

Ibnu Hibban (270 - 354 H), 84 tahun

Qadhi Abu Muhammad al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ramahurmuzi (... - 360 H)

Abu al-Hasan ad-Daruquthni (306 - 385 H), 79 tahun

Ibnu Mandah (310 - 395 H), 85 tahun

Wafat tahun 401 - 500 H

Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah al-Ashbahani (... - 430 H),

Al-Hakim Abu Abdillah Ibnu al-Bayyi' (321 - 405 H), 84 tahun

Abu Muhammad bin Hazm (384 /994 M - 456 H /1064 M), 72 tahun

Abu Bakar al-Baihaqi (384 - 458 H), 74 tahun

Ibnu Abdil Barr (368 - 463 H), 95 tahun

Al-Khatib al-Baghdadi (392 - 463 H), 71 tahun

Wafat tahun 501 - 600 H

Al-Qadhi 'Iyadh (... - 544 H),

Al-Hafizh Abu al-Qasim bin Asakir (499 - 571 H), 72 tahun

Abu Hafsh al-Mayaniji (... - 580 H)

Abu Faraj bin al-Jauzi (509 - 597 H), 87 tahun

Wafat tahun 601 - 700 H

Al-Hafizh Abdul Ghani al-Maqdisi (541 - 606 H), 65 tahun

Ibnu Shalah (... - 643 H).

Al-Izzu bin Abdissalam (577 - 660 H), 83 tahun

Imam Nawawi (631 - 676 H), 45 tahun

Ibnu Qudamah al-Maqdisi (541 - 629 H), 88 tahun

Wafat tahun 701 - 800 H

Ibnu Taimiyah (661 - 728 H), 67 tahun

Al-Hafizh adz-Dzahabi (673 - 748 H), 75 tahun

Ibnul Qayyim al-Jauziyah (691 - 751 H), 60 tahun

Ibnu Katsir (700 - 774 H), 74 tahun

Ibnu Hajar al-Asqalani (773 - 852 H), 79 tahun


Wafat tahun 901 - 1000 H

Imam Suyuthi (849 - 911 H), 62 tahun

Wafat tahun 1001 - 1100 HWafat tahun 1101 - 1200 HWafat tahun 1201 - 1300 H

Muhammad at-Tamimi (1115 /1703 - 1206 H /1792 M), 89 tahun

Wafat tahun 1301 - 1400 H

Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di (1307 /1889 – 1376 H /1957 M), 69 tahun

Wafat tahun 1401 - 1500 H

Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazz (1330 - 1420 H), 90 tahun

Muhammad Nashiruddin al-Albani (1332 - 1420 H), 85 tahun

Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin (1347 - 1422 H / 2001 M), 75 tahun

Muqbil bin Hadi al-Wadi'i (1350 - 1422 H /2001 M), 72 tahun

Ubaid bin Abdillah bin Sulaiman al-Hamdani al-Jabiri (1357 - 1444 H), 87 tahun


WhatsApp Salafy Asyik Belajar dan Menulis