Widget HTML #1

Pelajaran-Pelajaran untuk Belajar Ilmu Syar'i

 


Pelajaran Utama

1. Aqidah dan Tauhid

Kitab at-Tauhid - Muhammad bin Sulaiman at-Tamimi
✓ Al-Qawaidul Mutsla - Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin 
✓ Al-Qaulus Sadid - Muhammad bin Sulaiman at-Tamimi
✓ Aqidah Wasithiyah - Ibnu Taimiyah
✓ Ibthal At-Tandid - Hamd bin ‘Ali bin ‘Atiq
✓ Taqribut Tadmuriyah - Muhammad bin Shalih al-Utsaimin 
10 Pembatal IslamMuhammad bin Sulaiman at-Tamimi
✓ Qawaidul Arba'a - Muhammad bin Sulaiman at-Tamimi
✓ Ushuluts Tsalatsah - Muhammad bin Sulaiman at-Tamimi
✓ Fathul Majid - 
✓ Kasyfu Syubhat - Muhammad bin Sulaiman at-Tamimi
✓ Qaulus Sadid
✓ Qaulul Mufid
✓ Kitab al-Hamawiyyah
✓ Kitab al-Aqidah ath-Thahawiyyah - Syaikh Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad ath-Thahawi
✓ Kitab Syarh Aqidah Thahawiyyah - Abul Hasan Ali bin Abil 'Izz
✓ Kitab Durorus Saniyyah fil Ajwibah an - Najdiyyah - asy-Syaikh Abdurrahman bin Qasim

2. Tafsir Al-Qur'an

 ✓ Kitab Taisir Karimirrahman fi Tafsir Kalamil Mannan - Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di
 ✓ Muqaddimah Syaikhul Islam fii Tafsir
 ✓ Tafsir Al-Qur'an - Ibnu Katsir
 ✓ Kitab Adhwaul Bayanal - 'Allamah Muhammad asy-Syinqinthi

3. Fiqih

Ringkasan Sifat Shalat Nabi - shallallahu 'alaihi wa sallam - Muhammad Nashiruddin al-Albani
✓ Durarul Bahiyah - Muhammad bin Ali Asy-Syaukaniy
✓ Taisirul Alam - Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam
✓ Darori Al-Mudhiyah - Muhammad bin Ali Asy-Syaukaniy
✓ Kitab Adabul Masyi ilash Shalah - Muhammad bin Sulaiman at-Tamimi 
✓ Kitab Zaadul Mustaqni' fi Ikhtisharil Muqni' - Imam al-Hijawi
✓ Kitab ar-Raudhul Murbi', syarh Zaadul Mustaqni' - Manshur Bahuti
✓ Kitab 'Umdatul Fiqh -  Ibnu Qudamah
     

4. Akhlaq atau Adab

✓ Kitabul Jami' - Ibnu Hajar al-'Asqalani
✓ Bulughul Maram - Ibnu Hajar al-'Asqalani
✓ Taudhihul Ahkam - Ibnu Hajar al-'Asqalani
✓ Tadzkiratus Sami' wa al-Mutakallim fi adabi al-'alim wa al-muta'allim - Badruddin ibn Jamaah
✓ Raudhatul Uqala' wa Nuzhatul Fudhala - Ibnu Hibban Al-Busty
Mukhtashar Minhajul Qashidin - Ibnu Qudamah Al-Maqdisi
Talbis Iblis - Ibnul Jauzy

5. Hadits

✓ Arbain An-Nawawi - Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawi
✓ Kitab (induk) yang enam,
 • Shahih Al-Bukhari - Muhammad bin Ismail al-Bukhari
 • Shahih Muslim
 • An-Nasa'i
 • Abu Dawud
 • Ibnu Majah
 • at-Tirmidzi
✓ Umdatul Ahkam - Abdul Ghani al-Maqdisi
 Kitab Fathul Bari syarh Shahih al-Bukhari - Ibnu Hajar al-Asqalani
 Kitab Subulus Salam syarh Bulughul Maram - ash-Shan 'ani
 Kitab Nailul Authar syarh Muntaqal Akhbar - Imam asy-Syaukani
 Kitab Bulughul Maram - al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani

6. Ilmu Waris

✓ Al-Mawaris
✓ Kitab matan Rahabiyyah - Imam ar-Rahabi
✓ Kitab matan Burhaniyyah - Muhammad al-Burhani
     

7. Ilmu Ushul atau Qawaid (Kaidah-kaidah)

✓ Qawaidul Fiqhiyah
✓ Ushul Tafsir
Ushul min Ilmi Ushul - Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin 
✓ Syarh Muqadimmah Tafsir
 

8. Sirah Nabawiyah

✓ Sirah Ibnu Hisyam 
✓ Shahih Sirah an-Nabawiyah - Ibnu KatsirMuhammad Nashiruddin al-Albani
✓ Zaadul Ma'ad - Ibnul Qayyim
      

9. Tarikh (Sejarah) Islam

Al-Bidayah wan Nihayah - Ibnu Katsir
✓ Tarikh Khulafa - Imam Suyuthi
✓ Tarikh Islam - Mahmud Syakir
✓ Al-Khulafa' Ar-Rasyidun - Dirasat Tarikhiyah Li Sanati Ats-Tsanawiyah Al-Mutawasithah
      

10. Musthalah Hadits

 ✓ Musthalah Hadits
 ✓ Baiquniyah
 ✓ Kitab Nukhbatul Fikar - al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani  
 ✓ Nuzhah - Ibnu Hajar al-'Asqalani
 ✓ Jarh wa Ta'dil - Abdul Aziz ibn Muhammad
      

11. Lain-lain

✓ Muamalatul Hukam - Abdus Salam bin Barjas
Kitabul Ilmi - Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin 
✓ Al-Amru bil Ma'ruf
✓ Kitab Syiar A'lamin Nubala - Imam adz-Dzahabi
        

Pelajaran Ilmu Alat

1. Nahwu (Tata bahasa Arab)

✓ Nahwul Wadih
✓ Matan Al-Jurumiyah
✓ Tuhfatus Saniyah
✓ Mutamimmah
✓ Alfiyah Ibnu Malik
✓ Kamus Nahwu - Shorof

 2. Sharaf (Morfologi kata bahasa Arab)

✓ Kitabut Tashrif
✓ Amtsilah Tashrifiyah
✓ Kamus Idiom - Pola Aktif 

  3. Imla'

  

  4. Khat

✓ Khat Nashki
✓ Khat Rik'ah
       

  5. Qira'ah, Tajwid, dan Tahsin Al-Qur'an

✓ Aisar
            

Pelajaran Hafalan

 1. Al-Qur'an

 2. Hadits

 3. Doa-doa sehari-hari

 4. Qoul Ulama


Sumber: 
 • Daftar Pelajaran Pondok Pesantren Darul Atsar, Kedu, Temanggung - Tingkat Syabbab (Mutawasithoh dan Mualim)
 • Pelajaran-pelajaran lain dari Kajian-kajian Islam Umum di berbagai tempat.
 • Kitab Kitabul Ilmi (arab .pdf) - Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
 • Buku terjemahan - Kitabul Ilmi - Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
 • Pelajaran akan dilengkapi dan diperbarui berdasarkan informasi terkini. Jadi, mohon maaf jika ada beberapa pelajaran yang belum lengkap informasinya.

WhatsApp Salafy Asyik Belajar dan Menulis